DE VAKTHERAPEUTEN

Ontstaan vanuit de sterk wisselende vraag naar vaktherapie

Wij werken flexibel en laagdrempelig

De Vaktherapeuten werkt zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van de cliënt en proberen de hulp snel in te zetten, waardoor zonder wachtlijst gewerkt kan worden. Naast de vaste medewerkers wordt er wordt dan ook regelmatig samengewerkt met ervaren professionals en instellingen die hun sporen hebben verdiend in de diverse vormen van hulpverlening aan jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen we elke cliënt op een zo goed mogelijke wijze bijstaan in zijn of haar hulpvraag.

De Vaktherapeuten werkt flexibel en laagdrempelig in de vertrouwde omgeving van de cliënt

Wij werken zowel voor particulieren als voor instellingen of scholen

Vraagt u voor een individuele cliënt vaktherapie aan, dan kan rechtstreeks gekozen worden voor het invullen van het aanmeldingsformulier. Als u als instelling geïnteresseerd bent in het afnemen van vaktherapie voor meer cliënten, of u denkt erover een pilot vaktherapie te starten binnen uw instelling of school, dan adviseren wij u eerst contact op te nemen via het contactformulier of door ons te bellen.

Intakegesprek

Bij elke aanvraag wordt gestart met een intakegesprek met cliënt, ouders en belangrijke verwijzers. Vervolgens wordt een observatieperiode gestart van een aantal sessies om te onderzoeken of het klikt tussen cliënt en therapeut en of het mogelijk is aan de hulpvraag te werken binnen vaktherapie en welke doelen nagestreefd zullen worden. Dit wordt verwerkt in een behandelplan en periodiek geëvalueerd in een gesprek met betrokkenen.

Klacht- en tuchtrecht

De Vaktherapeuten werkt met geregistreerd vaktherapeuten en deze zijn allen aangesloten bij een eigen beroepsvereninging. Er wordt gewerkt vanuit de beroepscode voor vaktherapeuten en mocht u een klacht hebben over het functioneren van een van de medewerkers, dan kunt u dit kenbaar maken: 

Indienen van een klacht

De Vaktherapeuten is aangesloten bij ZZP Nederland als het gaat om het indienen van een klacht. Wat als u ontevreden bent over de verleende zorg? Wat zijn dan de stappen die ondernomen moeten worden? Lees hier het 8 stappenplan. Een klacht kan ingediend worden per post of mail:

post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.

e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Geschillen Wkkgz

Stichting Zorggeschil levert de geschillencommissie. Mocht de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Indienen van een geschil kan – nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl 

 

Geregistreerd vaktherapeuten aangesloten bij een eigen beroepsvereninging

Visie & ontstaan

De Vaktherapeuten is ontstaan vanuit de sterk wisselendede vraag naar vaktherapie binnen de doelgroep van de justitiële jeugdzorg.
In 2009 zijn we met vijf vaktherapeuten begonnen in Forensich Centrum Teylingereind, maar door diverse bezuinigingsrondes werden contracten niet verlengd en zochten collega’s elders hun heil. Het aanbod vaktherapie werd steeds beperkter.
De Vaktherapeuten is hierop ingesprongen door vaktherapie op flexibele wijze aan te bieden. Voordeel voor de instelling is dat zij zelf a la minute kan bepalen hoeveel en welke vorm van vaktherapie er ingezet kan worden en dat gewerkt wordt met medewerkers die allen bekend zijn met de doelgroep.
Doel van De Vaktherapeuten hierin is de plek van vaktherapie binnen de JJI’s te borgen op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau.

Psychomotorische therapie

Daarnaast is De Vaktherapeuten al jaren bekend in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking middels het geven van psychomotorische therapie. Aangezien deze doelgroep ook baat kan hebben bij de andere vormen van vaktherapie en de collega’s van De Vaktherapeuten allen ervaring hebben in de VGZ bieden wij ook diensten aan voor deze doelgroep.

Want dat jongeren & mensen met een verstandelijke beperking baat kunnen hebben bij vaktherapie, een minder verbale vorm van therapie, waarbij wordt gewerkt met ervaringen in het hier en nu, daar geloven wij sterk in.

 

 

Wij verzorgen vaktherapie of hebben in het verleden vaktherapie verzorgd voor o.a.